[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2022 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.พังงา
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อโรงเรียน 

   1   โรงเรียนบ้านบางม่วง
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ สุวรรณรัตน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   2   โรงเรียนบ้านโคกยาง
  ผู้อำนวยการ  นางพรนิภา พันธุ์รัตน์
  ที่ตั้ง  134 หมู่ 2 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ 82110
  เบอร์โทร  076471361

  
ภาพสมาชิก
   3   โรงเรียนบ้านนอกนา
  ผู้อำนวยการ  นายธวัชชัย เจียมจำนงค์
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
  เบอร์โทร  0810783533

  
   4   
  ผู้อำนวยการ  นางณัฐนิชา สพันธุวงศ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   5   โรงเรียนบ้านบางมรวน
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอามีเนาะ สูเตะ
  ที่ตั้ง  ม.5 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   6   โรงเรียนวัดคมนียเขต
  ผู้อำนวยการ  นายศักดิ์ชาย แซ่จิ๋ว
  ที่ตั้ง  ม.4 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
  เบอร์โทร  0918260237

  
ภาพสมาชิก
   7   โรงเรียนบ้านบางด้ง
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายจำเริญ แอเด็น
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   8   โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกุณชรัศม์พฤกษา เอนกเมธีพฤกษา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  -

  
   9   โรงเรียนบ้านบางกรัก
  ผู้อำนวยการ  นางปานจันทร์ ชูเอียด
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
  เบอร์โทร  โทรศัพท์ 076 679565 โทรสาร 076 679564 เบอร์โทรผู้บริหาร 092 2845445

  
ภาพสมาชิก
   10   โรงเรียนวัดนิโครธาราม
  ผู้อำนวยการ  นายสิทธิชัย ทองคง
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 1 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
  เบอร์โทร  076599122

  
ภาพสมาชิก
   11   โรงเรียนบ้านปากถัก
  ผู้อำนวยการ  นางสุจิตรา เจียมจำนงค์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   12   โรงเรียนบ้านบางแก้ว
  ผู้อำนวยการ  นางอภิญญา เตี๋ยวสกุล
  ที่ตั้ง  ม.1 ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา 82170
  เบอร์โทร  076499117

  
ภาพสมาชิก
   13   โรงเรียนบ้านรมณีย์
  ผู้อำนวยการ  นายชัยพร คงทอง
  ที่ตั้ง  29/1 หมู่ที่ 1 ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
  เบอร์โทร  0862717486

  
   14   โรงเรียนบ้านปากพู่ฯ
  ผู้อำนวยการ  นางสาวสุทิศา พู่พัฒนศิลป์
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
  เบอร์โทร  076 - 679566

  
ภาพสมาชิก
   15   โรงเรียนบ้านปากคลอง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวสิริลักษณ์ แซ่ตั้น
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   16   โรงเรียนบ้านกะปง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวภาพร นาคอุดม
  ที่ตั้ง  5/1 ม.2 ต.กะปง อ.กะปง จ.พังงา
  เบอร์โทร  0872781018

  
ภาพสมาชิก
   17   โรงเรียนวัดนารายณิการาม
  ผู้อำนวยการ  นายวุฒิพงศ์ ภิรมย์
  ที่ตั้ง  49/1 หมู่ 3 ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
  เบอร์โทร  076679568

  
ภาพสมาชิก
   18   โรงเรียนบ้านท่าหัน
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายนิมิตร ตั้นตั้ง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   19   โรงเรียนกะปง
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางอรุณี นพฤทธิ์
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 1 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
  เบอร์โทร  076499119

  
ภาพสมาชิก
   20   โรงเรียนอ่าวกะพ้อ
  ผู้อำนวยการ  นายอุดม กูลดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   21   โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว
  ผู้อำนวยการ  นายนันตชัย แอบู
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   22   โรงเรียนอ่าวมะม่วง
  ผู้อำนวยการ  เจษฎา อนันตศรี
  ที่ตั้ง  35/4 หมู่ที่ 1 ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา
  เบอร์โทร  076582514

  
ภาพสมาชิก
   23   โรงเรียนบ้านช่องหลาด
  ผู้อำนวยการ  นางฉัตรชนก พึ่งถิ่น
  ที่ตั้ง  ม.2 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
  เบอร์โทร  093-7736141

  
ภาพสมาชิก
   24   โรงเรียนบ้านช่องหลาด
  ผู้อำนวยการ  นางฉัตรชนก พึ่งถิ่น
  ที่ตั้ง  ม.2 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
  เบอร์โทร  093-7736141

  
ภาพสมาชิก
   25   โรงเรียนบ้านท่าเรือ
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอัจฉรา สอนสั่ง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   26   โรงเรียนบ้านท่าเขา
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางอุษา เปกะมล
  ที่ตั้ง  ม.4 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา
  เบอร์โทร  82010025

  
ภาพสมาชิก
   27   โรงเรียนบ้านคลองบอน
  ผู้อำนวยการ  นายอนันต์ หาญจิตร
  ที่ตั้ง  หมู 4 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160
  เบอร์โทร  076494424

  
ภาพสมาชิก
   28   โรงเรียนบ้านพรุใน
  รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง  นางสาวรุ่งนภา แสงทอง
  ที่ตั้ง  15/12 ม.2 ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา
  เบอร์โทร  076-582464

  
ภาพสมาชิก
   29   โรงเรียนบ้านบางหว้า
  ผู้อำนวยการ  นายเลอศักดิ์ เพชรสุก
  ที่ตั้ง  170 หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
  เบอร์โทร  0654458939

  
ภาพสมาชิก
   30   โรงเรียนบ้านบางวัน
  ผู้อำนวยการ  นายจักรพงษ์ เอียบสกุล
  ที่ตั้ง  ม.1 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
  เบอร์โทร  076-488311

  
ภาพสมาชิก
   31   โรงเรียนบ้านเตรียม
  ผู้อำนวยการ  นายปรีดา บุญช่วย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   32   โรงเรียนบ้านบางครั่ง
  ผู้อำนวยการ  นางณัชษัณ ตันติเพชราภรณ์
  ที่ตั้ง  124 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150
  เบอร์โทร  06-2235-1419

  
ภาพสมาชิก
   33   โรงเรียนบ้านบางติบ
  ผู้อำนวยการ  นายอาคม แก้วมณี
  ที่ตั้ง  12 หมู่ 6 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   34   โรงเรียนบ้านทับช้าง
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางนงเยาว์ ยุติมิตร
  ที่ตั้ง  32 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
  เบอร์โทร  0624984156

  
   35   โรงเรียนบ้านสวนใหม่
  ผู้อำนวยการ  นางมารี กำแก้ว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   36   โรงเรียนเกียรติประชา
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวจิตศิริ วิเชียร
  ที่ตั้ง  ม.2 ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
  เบอร์โทร  0806900815

  
ภาพสมาชิก
   37   โรงเรียนบ้านตำหนัง
  ผู้อำนวยการ  นางบังอร กาญจนพันธุ์
  ที่ตั้ง  2 หมู่ 7 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
  เบอร์โทร  076488317

  
ภาพสมาชิก
   38   โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์
  ผู้อำนวยการ  นางแสงเดือน วรรณรัตน์
  ที่ตั้ง  31 หมู่ที่ 6 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
  เบอร์โทร  0894741833

  
ภาพสมาชิก
   39   โรงเรียนบ้านคุระ
  ผู้อำนวยการ  นายสมชาย สุขสวัสดิ์
  ที่ตั้ง  17 หมู่ 3 ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
  เบอร์โทร  076491963

  
ภาพสมาชิก
   40   โรงเรียนคุระบุรี
  ผู้อำนวยการ  นางบุญศิริ ชูพงศ์
  ที่ตั้ง  116/15 ม.1 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
  เบอร์โทร  076491041, 076491040

  
ภาพสมาชิก
   41   โรงเรียนบ้านดอน
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวอาภาพร จิตรนาวี
  ที่ตั้ง  15/4 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
  เบอร์โทร  0895934431

  
ภาพสมาชิก
   42   โรงเรียนบ้านบางหลาม
  ผู้อำนวยการ  นายจิรพนธ์ หีมยิ
  ที่ตั้ง  16/3 หมู่ 3 ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
  เบอร์โทร  0886925359

  
ภาพสมาชิก
   43   โรงเรียนบ้านควน
  ผู้อำนวยการ  นางสาวปาริชาติ ชูแก้ว
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 5 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
  เบอร์โทร  0819685283

  
ภาพสมาชิก
   44   โรงเรียนบ้านคลองเคียน
  ผู้อำนวยการ  น.ส.นุสลัน หัสนีย์
  ที่ตั้ง  17/9 ม.1 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
  เบอร์โทร  076-451270

  
ภาพสมาชิก
   45   โรงเรียนบ้านคลองเคียน
  ผู้อำนวยการ  น.ส.นุสลัน หัสนีย์
  ที่ตั้ง  17/9 ม.1 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
  เบอร์โทร  076-451270

  
ภาพสมาชิก
   46   โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตฯ
  ผู้อำนวยการ  นางนมภรรณ วรรณงาม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   47   โรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวสารีพ๊ะ บือราเฮง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   48   โรงเรียนบ้านกะไหล
  ผู้อำนวยการ  นางสาววินัสรา ณ ตะกั่วทุ่ง
  ที่ตั้ง  37/13 หมู่12 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
  เบอร์โทร  0611727841,0815399163

  
ภาพสมาชิก
   49   โรงเรียนบ้านในหยง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวปาริชาติ ชูแก้ว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   50   โรงเรียนบ้านแหลมหิน
  ผู้อำนวยการ  นายจิรพนธ์ หีมยิ
  ที่ตั้ง  42 หมู่ 6 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
  เบอร์โทร  0870507993

  
ภาพสมาชิก
   51   โรงเรียนบ้านป่ายาง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวพัชรินทร์ สุขทิพย์
  ที่ตั้ง  78/1 หมู่ที่ 10 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130
  เบอร์โทร  0980526268

  
ภาพสมาชิก
   52   โรงเรียนบ้านหินร่ม
  ผู้อำนวยการ  นางสายฝน เจริญกุล
  ที่ตั้ง  4/11 ม.2 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   53   โรงเรียนบ้านย่านสะบ้า
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายอดลย์ ดอมะ
  ที่ตั้ง  29/2 ม.4 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
  เบอร์โทร  -

  
   54   โรงเรียนบ้านย่านสะบ้า
  ผู้อำนวยการ  นางสาววนิดา หินน้อย
  ที่ตั้ง  29/2 ม.4 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   55   โรงเรียนบ้านติเตะ
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวเยาวพา นันทบุคร
  ที่ตั้ง  22 ม.5 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
  เบอร์โทร  0967530550

  
ภาพสมาชิก
   56   โรงเรียนบ้านกระโสม(ผดุงนิคมวิทยา)
  ผู้อำนวยการ  นายผดุง ละเอียดศิลป์
  ที่ตั้ง  63/3 หมู่ 1 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
  เบอร์โทร  076496537

  
ภาพสมาชิก
   57   โรงเรียนบ้านกระโสม(ผดุงนิคมวิทยา)
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวสายฝน แสนยนต์
  ที่ตั้ง  63/3 หมู่ 1 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
  เบอร์โทร  076496537

  
ภาพสมาชิก
   58   โรงเรียนบ้านท่านุ่น
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกันยารักษ์ เดชทัพ
  ที่ตั้ง  47 ม.7 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
  เบอร์โทร  3800800380603

  
ภาพสมาชิก
   59   โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
  ผู้อำนวยการ  นางสาวขวัญฤทัย ทองเเท้
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   60   โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวสิรินภัส โพชนาธาร
  ที่ตั้ง  36/1 ม.2 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
  เบอร์โทร  82010049

  
ภาพสมาชิก
   61   โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย
  ผู้อำนวยการ  จิราพร จรจิต
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   62   โรงเรียนบ้านคลองไส
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสุนีย์ หยีมะเหร็ม
  ที่ตั้ง  13 ม.6 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
  เบอร์โทร  08961472

  
ภาพสมาชิก
   63   โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163
  ผู้อำนวยการ  นางวิสุทธิ์ศรี ยังพงศภัทร
  ที่ตั้ง  92/5 ม.10 ถ.เพชรเกษม ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
  เบอร์โทร  08 9652 5665

  
ภาพสมาชิก
   64   โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวทัดดาว ถนัดกิจ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   65   โรงเรียนบ้านบางจัน
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสุวรรณา วาหะรักษ์
  ที่ตั้ง  15/9 หมู่ 7 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   66   โรงเรียนวัดดิตถาราม
  ผู้อำนวยการ  นายสนิ เจอะสุข
  ที่ตั้ง  60 หมู่ 2 ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
  เบอร์โทร  076494082

  
ภาพสมาชิก
   67   โรงเรียนบ้านเขาเปาะ
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอณัชฌา เดชเส้ง
  ที่ตั้ง  10/1 หมู่ที่ 5 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
  เบอร์โทร  0 7649 6987

  
ภาพสมาชิก
   68   โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  อำภา ปานพืช
  ที่ตั้ง  15ม.3 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วุทุ่ง
  เบอร์โทร  083-3964225

  
   69   โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม
  ผู้อำนวยการ  นายธงชาติ ทองขาว
  ที่ตั้ง  1/4 หมู่ที่ 7 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
  เบอร์โทร  084-6580383

  
ภาพสมาชิก
   70   โรงเรียนบ้านบางเนียง
  ผู้อำนวยการ  นางวรรณา แก้วชื่น
  ที่ตั้ง  ม.6 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
  เบอร์โทร  076-485444

  
ภาพสมาชิก
   71   โรงเรียนบ้านน้ำเค็มฯ
  ผู้อำนวยการ  นางสาวปาริชาต วิเชียร
  ที่ตั้ง  ม.2 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
  เบอร์โทร  076593245

  
ภาพสมาชิก
   72   โรงเรียนบ้านบางใหญ่
  ผู้อำนวยการ  นางสาวรวีพร ต่อวงศ์
  ที่ตั้ง  ม.4 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   73   โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวมณีรัตน์ บุญเต็ม
  ที่ตั้ง  หมู่ที่3 ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   74   โรงเรียนบ้านบ่อแสน
  ผู้อำนวยการ  นายรุ่งโรจน์ อุตราภาส
  ที่ตั้ง  88 ม.5 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
  เบอร์โทร  076599874

  
ภาพสมาชิก
   75   โรงเรียนบ้านบ่อแสน
  ผู้อำนวยการ  นายรุ่งโรจน์ อุตราภาส
  ที่ตั้ง  88 ม.5 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
  เบอร์โทร  076599874

  
ภาพสมาชิก
   76   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54
  ผู้อำนวยการ  นางอรอุมา สุวรรณรัตน์
  ที่ตั้ง  26/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อเสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
  เบอร์โทร  0857820554

  
   77   โรงเรียนบ้านในวัง
  ผู้อำนวยการ  นายภูริทัต ลิ่มจู้หม้อ
  ที่ตั้ง  ม.4 บ้านในวัง ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา
  เบอร์โทร  076-410498

  
   78   โรงเรียนวัดโคกสวย
  ผู้อำนวยการ  นายจรุง ศุภพฤกษ์
  ที่ตั้ง  ม.3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
  เบอร์โทร  076 670748

  
ภาพสมาชิก
   79   โรงเรียนบ้านคอกช้าง
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวศิริมล ไล่ทัน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   80   โรงเรียนอนุบาลทับปุด
  ผู้อำนวยการ  นางสาววันวิภา ประสิว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   81   โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
  ผู้อำนวยการ  นายกิตติพงษ์ พลภักดี
  ที่ตั้ง  6 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จ.พังงา 82180
  เบอร์โทร  076456275

  
ภาพสมาชิก
   82   โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์
  ผู้อำนวยการ  นางสาวนฤมล ทวีทรัพย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   83   โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์)
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจันทิมา อิ๋วสกุล
  ที่ตั้ง  8/5 ม.8 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
  เบอร์โทร  076410330

  
ภาพสมาชิก
   84   โรงเรียนพระราชทานทับละมุ
  ผู้อำนวยการ  นางอัสรีนา ร่าเหม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  -

  
   85   โรงเรียนบ้านเกาะนก
  ผู้อำนวยการ  นางสาวสุภาพร บุญช่วย
  ที่ตั้ง  66/9 ม.2 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
  เบอร์โทร  82010151

  
   86   โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายจริยนันท์ อุดมผลชัยเจริญ
  ที่ตั้ง  24 ม.11 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
  เบอร์โทร  083-0426261

  
ภาพสมาชิก
   87   โรงเรียนวัดประชุมศึกษา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวณัฐธัญวรัชญ์ ศรอินทร์
  ที่ตั้ง  18 หมู่ 1 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
  เบอร์โทร  0948421559

  
ภาพสมาชิก
   88   โรงเรียนบ้านควนแรด
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวปิ่นมนี เมตตาวิมล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   89   โรงเรียนวัดปัตติการาม
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางทิพวรรณ สุระยาน
  ที่ตั้ง  เลขที่ 2/15 ม.6 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
  เบอร์โทร  0817379949

  
   90   โรงเรียนบ้านลำแก่น
  ผู้อำนวยการ  นายเจริญ กู้เขียว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   91   โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า
  ผู้อำนวยการ  นางสาวสุภาพร บุญช่วย
  ที่ตั้ง  ม.3 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
  เบอร์โทร  076473539

  
ภาพสมาชิก
   92   โรงเรียนบ้านเขาน้อย
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจันทนี ตันสกุล
  ที่ตั้ง  17/6 หมู่1 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
  เบอร์โทร  0895910179

  
ภาพสมาชิก
   93   โรงเรียนวัดประชาธิการาม
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางพรรนิภา จินดาพล
  ที่ตั้ง  17/3 หมู่ที่ 1 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
  เบอร์โทร  0805963916

  
ภาพสมาชิก
   94   โรงเรียนบ้านในไร่
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาววาสนา บรรเทา
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 7 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
  เบอร์โทร  076410184

  
ภาพสมาชิก
   95   โรงเรียนวัดอินทนิน
  ผู้อำนวยการ  นายกันต์ณัฐภัทร โกยดุลย์
  ที่ตั้ง  หมู่6 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120
  เบอร์โทร  076453453

  
ภาพสมาชิก
   96   โรงเรียนบ้านนาแฝก
  ผู้อำนวยการ  นางสาวรัตติยา หอมจันทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  -

  
   97   โรงเรียนบ้านนาแฝก
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  123456789
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  -

  
   98   โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส
  ผู้อำนวยการ  นายพีรวิชญ์ ศักดาสาวิตร
  ที่ตั้ง  2 หมู่ 3 ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
  เบอร์โทร  076410304

  
ภาพสมาชิก
   99   โรงเรียนบ้านบ่อดาน
  ผู้อำนวยการ  นางกิ่งกนก ยิ่งวุฒิวรกุล
  ที่ตั้ง  1/7 ม.7 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
  เบอร์โทร  076-461540

  
ภาพสมาชิก
   100   โรงเรียนบ้านบางคลี
  ผู้อำนวยการ  นางนันทนา ตันติวิวัฒน์
  ที่ตั้ง  32 หมู่ 8 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120
  เบอร์โทร  087-894-2928

  
ภาพสมาชิก
   101   โรงเรียนบ้านพอแดง
  ผู้อำนวยการ  นายนันท์ฐวริทธิ์ เพชรสุก
  ที่ตั้ง  83/2 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
  เบอร์โทร  0936194717

  
ภาพสมาชิก
   102   โรงเรียนบ้านพอแดง
  ผู้อำนวยการ  นายนันท์ฐวริทธิ์ เพชรสุก
  ที่ตั้ง  83/2 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
  เบอร์โทร  0936194717

  
ภาพสมาชิก
   103   โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม
  ผู้อำนวยการ  นายไกรศร ไชยเทพ
  ที่ตั้ง  192 ม.9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
  เบอร์โทร  076-571795

  
ภาพสมาชิก
   104   โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2
  ผู้อำนวยการ  นายจริยนันท์ อุมดมผลชัยเจริญ
  ที่ตั้ง  68 หมู่ที่ 5 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
  เบอร์โทร  076453904

  
   105   โรงเรียนเกาะหมากน้อย
  ผู้อำนวยการ  นางนิลมณี ศรีม่วง
  ที่ตั้ง  ม.4 ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา
  เบอร์โทร  0635475506

  
ภาพสมาชิก
   106   โรงเรียนบ้านกลาง
  ผู้อำนวยการ  นางวารุณี พ่านปาน
  ที่ตั้ง  ม.6 ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา
  เบอร์โทร  088-6925359

  
ภาพสมาชิก
   107   โรงเรียนบ้านกลาง
  ผู้อำนวยการ  นางวารุณี พ่านปาน
  ที่ตั้ง  ม.6 ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา
  เบอร์โทร  088-6925359

  
ภาพสมาชิก
   108   โรงเรียนวัดปัจจันตคาม
  ผู้อำนวยการ  นายเสริมศักดิ์ ทันยุภัก
  ที่ตั้ง  701 ม.1 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
  เบอร์โทร  076-450424

  
ภาพสมาชิก
   109   โรงเรียนวัดชนาธิการาม
  ผู้อำนวยการ  นางวิภาดา ขุนนิตย์
  ที่ตั้ง  หมู่6 ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
  เบอร์โทร  076415192

  
ภาพสมาชิก
   110   โรงเรียนอนุบาลพังงา
  ผู้อำนวยการ  นายบุญรัฐ หลักแหลม
  ที่ตั้ง  48/1 ม.3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
  เบอร์โทร  076-460652 , 082-7067600

  
   111   โรงเรียนเกาะไม้ไผ่
  ผู้อำนวยการ  นางพรรณราย จรุงการ
  ที่ตั้ง  29/5 หมู่ที่ 3 บ้านเกาะไม้ไผ่ ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
  เบอร์โทร  0630827430

  
   112   โรงเรียนเมืองพังงา
  ผู้อำนวยการ  นายสหัสชัย นาคพันธ์
  ที่ตั้ง  999 หมู่ที่ 3 ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
  เบอร์โทร  076-450896

  
   113   โรงเรียนเกาะเคี่ยม
  ผู้อำนวยการ  นางเข็มพวง รอดเจริญ
  ที่ตั้ง  โรงเรียนเกาะเคี่ยม 100 ม.5 ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา
  เบอร์โทร  062-6424959

  
   114   โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกรองทอง รัตนพันธ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   115   โรงเรียนบ้านบางกัน
  ผู้อำนวยการ  นายเอกลักษณ์ สมบัติบุญ
  ที่ตั้ง  99 ม. 4 ต. ทุ่งคาโงก อ. เมือง จ. พังงา 82000
  เบอร์โทร  08-0390-6888

  
ภาพสมาชิก
   116   โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า
  ผู้อำนวยการ  นายนิกรณ์ โยมเนียม
  ที่ตั้ง  66/66 ม.3 ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา
  เบอร์โทร  076596465

  
ภาพสมาชิก
   117   โรงเรียนเกาะยาว
  ผู้อำนวยการ  นายสมโภชน์ ศรีสมุทร
  ที่ตั้ง  47 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 82160
  เบอร์โทร  076-597112

  
ภาพสมาชิก
   118   โรงเรียนเกาะยาว
  ผู้อำนวยการ  นายสมโภชน์ ศรีสมุทร
  ที่ตั้ง  47 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 82160
  เบอร์โทร  076-597112

  
ภาพสมาชิก
   119   โรงเรียนบ้านเกาะกลาง
  ผู้อำนวยการ  นายสุรชัย ปานพืช
  ที่ตั้ง  46 หมู่ 11 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
  เบอร์โทร  0872733632

  
ภาพสมาชิก
   120   โรงเรียนบ้านตากแดด
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกนกพร คงยศ
  ที่ตั้ง  ม.2ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา
  เบอร์โทร  82010004

  
   121   โรงเรียนบ้านทองหลาง
  ผู้อำนวยการ  
  ที่ตั้ง  26/2 หมู่ที่ 4 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   122   โรงเรียนบ้านท่าสนุก
  ผู้อำนวยการ  นายสนั่น ประสพมิตร
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 3 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
  เบอร์โทร  076-456276

  
ภาพสมาชิก
   123   โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์ฯ
  ผู้อำนวยการ  อนันตพงศ์ ขนาดผล
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรัพย์ฯ ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
  เบอร์โทร  0943162299

  
ภาพสมาชิก
   124   โรงเรียนบ้านหินลาด
  ผู้อำนวยการ  นายวุฒิชัย บุญณมี
  ที่ตั้ง  ม.3 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
  เบอร์โทร  076-472062

  
ภาพสมาชิก
   125   โรงเรียนบ้านใหญ่
  ผู้อำนวยการ  นายวรวุฒิ สุขเอียด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  -

  
   126   โรงเรียนวัดช้างนอน
  ผู้อำนวยการ  นางสาวเดือนเต็ม แฝงสีคำ
  ที่ตั้ง  หมุ่ 2 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120
  เบอร์โทร  0822869084

  
ภาพสมาชิก
   127   โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร
  ผู้อำนวยการ  นางสาวนงลักษณ์ ชนัฐสุวัตรศรี
  ที่ตั้ง  34 หมู่ 2 ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130
  เบอร์โทร  076496456 076496456

  
ภาพสมาชิก
   128   โรงเรียนบ้านคุรอด
  ผู้อำนวยการ  นายประยูร แทนบุญ
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 5 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150
  เบอร์โทร  076-488628

  
ภาพสมาชิก
จำนวน 1 หน้า  
1


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
My Office V 6.4 final- 2021 Copyright @T&T-2021 All rights reserved.